top of page

List of Master Chen's Disciples

 

心意拳為山西人姬龙峰所创,曹繼武-馬學禮-張聚-買壮图-鐵四-鐵官成-陳守孚

Ji LongFeng--Cao JiWu--Ma XueLi--Zhang Ju-- Mai ZhuanTu-- Tie Si-- Tie GuanChen-- Chen ShouFu(Master Chen).  

 

Master Chen another Master Li HuChen his disciples are from Mai ZhuanTu--尚學禮(Shang XueLi)--李虎成(Li HuChen)

 

List of Disciples of Master Chen in order of acceptance:

Yuanxia Zhang

Ben Ren

Li Bao (Beijing),

Yu Shen

Wu chike

Miao Xun,

Crocker Liu

Xu Nuo

Iven

He Yinjie

Weiwei

bottom of page